Kontakt

Kontakt

Właściciel:
Marek Jankowski

Adres:

ul. Białostocka 38 B
11-500 Giżycko

Telefon:
mobile: 608 714 505

telefon: 87 737 77 92

E-m@il:

Mapa dojazdu
Godziny otwarcia:


w sezonie (marzec-wrzesień):


poniedziałek-piątek
: 7:0017:00

sobota: 7:0014:00

niedziela
: nieczynne


w październiku:


poniedziałek-piątek
: 8:0017:00

sobota: 8:0014:00
niedziela: nieczynne


poza sezonem (listopad-marzec)


poniedziałek-piątek
: 7:00– 16:00

sobota
: 7:0014:00

niedziela
: nieczynne

Szczegółowe dane firmy

Pełna nazwa firmy:
MAREK JANKOWSKI SKLEP OGRODNICZY „U MARKA”
NIP: 8451093054
REGON: 280483286
Nr konta: 94 2030 0045 1110 0000 0179 9800 (BGŻ)

POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MAREK JANKOWSKI SKLEP OGRODNICZY „U MARKA”

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. weszło w życie RODO, na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest MAREK JANKOWSKI SKLEP OGRODNICZY „U MARKA” z siedzibą w Giżycku przy ulicy Białostockiej 38B, 11-500 Giżycko oraz NIP 8451093054 zwany dalej Administratorem.
-Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z właścicielem Markiem Jankowskim, kontaktującym się z Państwem w sprawie naszej współpracy i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: sklepmarka@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane są w celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed wystawieniem faktury, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wysłanie faktury , której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Administrator na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (dot. Google, Facebook)

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook itd.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Państwa kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o współpracę i obsługę zawartej umowy.

Przysługujące Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych wyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy udowodnimy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. realizacja zawartej zgodnie z prawem umowy).